Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Jandarma astsubay olmak için boy kilo yaş sınırı şartı nedir?

6 ay önce
1.506 izlenme
Favorilerime Ekle
Favorilerimden Çıkar
Lütfen bekleyiniz...
Geniş Ekran Dar Ekran

Jandarma astsubay boy kilo şartı nedir
jandarma boy şartı
jandarma takvim
2. BAġVURU ĠÇĠN ARANAN ġARTLAR:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,
b. SözleĢmeli ve muvazzaf astsubay branĢları için Tablo-2‟de belirlenen lisans veya
Tablo-3‟de belirlenen ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (17
Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun
oldukları lisans bölümü geçerlidir)
c. Öğrenimlerini yurtdıĢında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu
belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmıĢ denklik belgeleri bulunmak ve bunu
baĢvuru sistemine yüklemek,
ç. Temini yapılacak branĢlar için Tablo-2‟de belirtilen lisans veya Tablo-3‟de
belirtilen ön lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum
tarafından verilen denklik belgesini almıĢ olmak ve bunu baĢvuru sistemine yüklemek,
d. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre lisans veya ön
lisans bölümlerinden mezun olmuĢ veya 17 Eylül 2018 tarihine kadar mezun olabilecek
durumda olanlar için yirmi yedi yaĢını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü
öğrenimini tamamlamıĢ ve 17 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki
yaĢını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiĢ olmak,
e. 2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan
türünden en az 60 puan almak,
f. ġehit ve malul eĢ ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80‟inini almıĢ
olmak (2016 veya 2017 yıllarında lisans için KPSS P3, ön lisans için KPSS P93 puan
türünden en az 48 almak),
g. Silah taĢımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
ğ. TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen
Ģartları taĢımak,
h. Yapılacak fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki
görünüĢü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında Ģekil bozukluğu bulunmamak, düz
taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baĢ-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar
verme iĢareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),
ı. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eĢi; kasten iĢlenen bir suçtan
dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiĢ olsa dahi bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramıĢ veya hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiĢ olsa bile devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat
karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel
dokunulmazlığa karĢı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam
etmekte olan bir soruĢturma veya kovuĢturma bulunmamak veya kovuĢturması uzlaĢma ile
neticelenmemiĢ olmak,i. Adayın kendisi ve evli ise eĢi; genelev, birleĢme yeri, randevuevi, tek baĢına
fuhuĢ yapılan konut ve benzeri yerlerde çalıĢmamıĢ veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamıĢ olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuĢturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruĢturma veya
kovuĢturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu
iĢler nedeniyle hüküm giymemiĢ olmak,
k. Daha önce çalıĢtığı kamu kurum ve kuruluĢlarından disiplinsizlik, ahlaki
nedenlerle çıkarılmamıĢ olmak,
l. Alkol, uyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüĢ veya
görüyor olmamak,
m. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmıĢ olmamak,
n. Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teĢkilatına bağlı okullar ile
Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamıĢ veya çıkarılmamıĢ olmak; sivil
okullardan çıkarılmamıĢ olmak,
o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her
ne sebeple olursa olsun iliĢiği kesilmemiĢ olmak,
ö. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadıĢı uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüĢ ve mitinglerine karıĢmamıĢ, desteklememiĢ, katılmamıĢ olmak,
p. BaĢvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan
sunmak,
r. Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması olumlu olmak.
s. Adayların belirtilen Ģartlardan herhangi birini taĢımadıklarının anlaĢılması halinde,
sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime baĢlamıĢ olsalar bile öğrencilikleri
sona erdirilir.
3. BAġVURU ĠġLEMĠNĠN YAPILMASI
a. Ön baĢvurular sadece www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet
adresinden ulaĢılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi BaĢkanlığı Personel
Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Ġnternet ortamı dıĢında
posta yoluyla 
Ģahsen yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır…

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Jandarma Genel Komutanlığı 3400 Muvazzaf-Sözleşmeli Astsubay Alacak

 

Kullanıcı
. .
Kanalda toplam 1969 adet video bulunuyor.
BU VİDEOYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorum Yap

Bu konuya henüz bir yorum yapılmadı.