2018 zabıt katibi alım ilanları

Sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik alanda meydana gelen gelişmeler ve yüzyılın yeni değerleri karşısında Avrupa Birliğine giden bu süreçte hukuk ve adalet reformu kaçınılmaz olmuş, başta temel kanunlarımız olmak üzere tüm mevzuatımızın Avrupa Birliğine uyumunun sağlanması zorunlu hale gelmiş, bu konudaki değişiklik çalışmaları sürat ve kararlılıkla sürdürülerek büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamlı değişiklikler karşısında Bakanlığımızca...
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI a) Başvuru Tarihi : BaĢvurular, 29/01/2018 tarihinde baĢlayıp, 02/02/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00'de) sona erecektir. 2 / 7 b) Başvuru şekli: BaĢvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, Ģahsen veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacaktır. III- BAŞVURU ŞARTLARI : A-...
Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun DeğiĢik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların "Sınav ġartı" baĢlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aĢağıdaki tabloda belirtilen sözleĢmeli pozisyonlara, 2016 yılı KPSS puanları esas alınarak,...
Sayfa başına git