Bekçilik alımında KPSS şartı var mı?

Bekçilik sınavı için kpss şartı yok.Alımlar için gerekli koşulları alttan inceleyebilirsiniz.

KISACA BEKÇİLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI

1 Erkek ve Türk Vatandaşı olmak
2 En az lise mezunu
3 Askerliğini bitirmiş ve 30 yaşından küçük
4 Göreve engel hastalığı ve engeli olmamak
5 Ağır hapis,6 aydandan fazla hapisli ve yüz kızartıcı suçlardan hapisli olmamak
6 657 48.maddedeki şartları taşımak *
7 Kötü şöhretle tanınmamak
8 Kamu haklarından mahrum olmamak
9 Müracaat ettiği il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
10 En az 167 cm olmak
11 Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında

olmak * (kilo/ boyxboy)

 

80/1,75*1,75 = 26,143 uygundur.

*657 Madde 48 – (Değişik: 12/5/1982 – 2670/14 md.)

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

 1. A) Genel şartlar:
 2. Türk Vatandaşı olmak,(1)
 3. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 4. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. (Değişik: 23/1/2008 – 5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belir-tilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. (1)
 7. Askerlik durumu itibariyle;
 8. a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 9. b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 10. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 11. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…)(2) akıl hastalığı (…)(2) bulunmamak.
 12. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
 13. B) Özel şartlar:
 14. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum-larının birinden diploma almış olmak,
 15. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak.

 

* Beden kitle indeksi, vücut ağırlığının (kg olarak), boy uzunluğunun (metre cinsinden) karesine bölünmesiyle hesaplanır. Örnek kilonuz 90 boyunuz 1,70 ise beden kitle endeksiniz

 

90 / 1,70 . 1,70 = 31,14

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.