e-YDS nedir? e-YDS sınavı çıkmış sorular deneme çöz indir pdf

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1. 6114 sayılı Kanun’un 3. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendinin verdiği yetki ile bilgisayar üzerinde (elektronik sınav)
ÖSYM tarafından Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) yapılmaktadır.
1.2. 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından
yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları
haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.
1.3. ÖSYM tarafından yapılan yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, 6114 sayılı Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği ÖSYM tarafından
belirlenmektedir. İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişilebilir.
1.4. Sınav, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılır.
1.5. Sınav, saat 14.45’te başlar, cevaplama süresi 180 dakikadır (3 saat).
1.6. Sınav sorularının sadece %10’u yayımlanır. Diğer sorular aday dâhil hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmaz.
1.7. Sınavda ek süre verilmek kaydıyla, adaylara deneme soruları sorulabilir. Deneme sorular, değerlendirme işlemine
dâhil edilmez. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve
ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında
puanlama dışı bırakılan sorulardır. Deneme soruları ve bu sorulara ilişkin bilgi ve belgeler sınav sonrasında hiçbir
surette açıklanmaz ve paylaşılmaz. Bu soruları herhangi bir yolla ezberlemek suretiyle de olsa elde ederek kaydeden,
saklayan, aktaran ya da paylaşanlar hakkında 10 uncu madde hükümleri uygulanır.
1.8. Adayların biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilir. Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama
uygulamaları için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilir.
1.9. Sınava katılarak başarılı olmak, mevzuatta yer almayan bir hak oluşturmaz.
1.10. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.
Kurallara uymayan, sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınavı ve sınav sonuçlarından
doğan hakları geçersiz sayılır. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen
bilgiler esas alınacağından, bu bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Bir
adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan
elde ettiği tüm haklarını kaybeder. Sınava girmek ve başarılı olmak adaylara kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer
mevzuatta yer almayan bir hak vermez.

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.