24 Ocak 2018

Anadolu lisesinden fen lisesine geçiş nakil nasıl ne zaman yapılır?

Anadolu liselerinden fen liselerine geçiş 10. sınıf sonuna kadar yapılabilmekte. Hazırlık sınıfı bulunmayan Anadolu liselerinden fen liselerine geçişte nakil taban puanının yanı sıra yapılacak olan ingilizce yeterlilik sınavında okulun belirlediği puanın alınması şarttır. Hazırlık sınıfı bulunan bir Anadolu lisesinden bir fen lisesine geçmek isteyen öğrencinin ingilizce yeterlilik sınavına girmesine gerek yoktur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nakil ve Geçişler
Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler
MADDE 37- (1) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve
Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişler;
a) (Değişik:21/06/2014-29037 RG) Okulların her birinin kendi arasında ve fen liseleri
ile sosyal bilimler liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,
b) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Okullar arasında onuncu sınıf öğrencileri için
temmuz ayının sonuna kadar,
c) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Diğer okullardan bu okullara; onuncu sınıf
öğrencileri için temmuz ayı sonuna kadar,
(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik
eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine nakil ve geçişler;
a) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar
arasında alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması
hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna
kadar,
(b) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara;
9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf
sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine
bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki
program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilir.
(3) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte
özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık
alanlarına diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.
(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş
yapılmaz.
(5) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Ortaöğretim seviyesinde eğitim yapan askeri ve polis
okullarından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara nakil ve
geçişlerde nakil ve geçiş şartlarını taşımaları kaydıyla birinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve
teknik ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişlerde ise ikinci fıkranın (b)
bendi hükümleri uygulanır. Ancak bu okullardan Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde
nakil ve geçiş yapılır.
(6) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim
kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır.
Ancak, temel lise statüsündeki özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına
geçişlerle ilgili esas ve usuller ayrıca Bakanlıkça belirlenir. Resmî ortaöğretim kurumlarından
özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki
nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(7) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan
okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı
değerlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.