2018 EKPSS başvuru koşulları şartları nelerdir?

2. B A Ş V U R U
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI
EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç
diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.
EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir. Sağlık
kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS ve kuraya başvuramazlar.
İlgili Yönetmeliğin 4. maddesinde, “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli:Doğuştan veya
sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde
kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu
raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda
olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların,
sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.
 EKPSS’ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından
mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli
adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun
oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır.
 Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu
veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek
durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim
Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip
olanlar, ortaöğretim düzeyinde 2018-EKPSS’ye başvurabileceklerdir.
“Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar, 2018-
Kura’ya başvurabileceklerdir.
2018-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2018-Kura’ya
başvuramayacaklardır. Bu durumdaki adayların 2018-Kuraya başvuruları sistem tarafından
engellenecektir. Adayların bu duruma dikkat ederek 2018-EKPSS’ye başvurmaları gerekmektedir.
EKPSS/kuraya, mezun olabilecekleri öğrenim düzeyinden başvuruda bulunan adayların, EKPSS
sonucu ve kuraya göre yerleştirme işlemlerinin yapılabilmesi/yerleştikleri kadroya atanabilmesi için
tercih işleminde mezun olmaları gerekmektedir.
Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek
Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.
Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları her bir dönem için (EKPSS’nin geçerlilik
süresine bağlı olarak) sadece bir kez alınacaktır. Dönem içerisinde gerçekleştirilecek yerleştirme
işlemlerine ancak, başvuruları kayıt altına alınan adaylar başvurabileceklerdir.
4
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince
yetişkinler için düzenlenen okur-yazarlık programlarına katılanlara verilen “Yetişkinler Eğitimi İkinci
Kademe Başarı Belgesi” eğitim düzeyi olarak ilköğretim okulunun ilk beş sınıfına denk sayıldığından
bahisle, bu belgeye sahip olan engelli adaylar, bu kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibariyle kuraya
katılım amacıyla (ilkokul düzeyinde) başvuruda bulunabilecektir.
EKPSS/kuranın başvurularının başladığı ilk gün itibarıyla, 65 yaşını dolduran engelli adayların
başvurusu sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercih kılavuzlarında ilan edilen kadrolara atanmak
için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir (Bir meslek veya sanat
okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine
göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.).
EKPSS/kuraya yurt dışında eğitimleri tamamlamış olan engelli adaylar ile yurt dışında bir eğitim
kurumundan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan adaylar da
başvurabileceklerdir.
2016-EKPSS’ye giren veya kura başvurusu yapan adaylar, istedikleri takdirde 2018-EKPSS/Kura
başvurularını yapabileceklerdir. 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı
tarihten itibaren dört yıl geçerlidir ancak, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura
sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere
geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih
yapamayacağından yerleşen adayların bu durumlarını göz önünde bulundurarak 2018 başvurularını
yapmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.