2018 güncel zabıt katibi alım ilanları..Yargıtay başkanlığına 52 zabıt katibi alınacak..

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun DeğiĢik 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların “Sınav ġartı” baĢlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aĢağıdaki tabloda belirtilen sözleĢmeli pozisyonlara, 2016 yılı KPSS puanları esas alınarak, BaĢkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucunu göre personel alınacaktır.

zabıt katibi alım ilanı 2

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI a) Başvuru Tarihi : BaĢvurular, 29/01/2018 tarihinde baĢlayıp, 02/02/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00’de) sona erecektir. 2 / 7 b) Başvuru şekli: BaĢvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, Ģahsen veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.