Zabıt katibi alım şartları başvuru koşulları nelerdir?

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI a) Başvuru Tarihi : BaĢvurular, 29/01/2018 tarihinde baĢlayıp, 02/02/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00’de) sona erecektir. 2 / 7

 1. b) Başvuru şekli: BaĢvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, Ģahsen veya posta yoluyla yapılacak baĢvurular dikkate alınmayacaktır. III- BAŞVURU ŞARTLARI : A- GENEL ŞARTLAR: a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartlara haiz bulunmak. b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmak.
 2. c) SözleĢmeli Zabıt Katibi, SözleĢmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve SözleĢmeli Teknisyen pozisyonları için; BaĢvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 35 yaĢını bitirmemiĢ olmak. (Doğum tarihi 02/02/1983 ve sonrası olanlar)
 3. d) SözleĢmeli Mühendis ve SözleĢmeli Mütercim pozisyonu için; BaĢvurunun son günü olan 02/02/2018 tarihi itibariyle 40 yaĢını bitirmemiĢ olmak. (Doğum tarihi 02/02/1978 ve sonrası olanlar)
 4. e) 2016-KPSS (B grubu) sınavına girmiĢ olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almıĢ olmak.
 5. f) ArĢiv araĢtırması sonucu olumlu olmak.
 6. g) Kamu Kurum ve KuruluĢlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleĢmeli olarak çalıĢmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleĢmeleri feshedilenler veya sözleĢme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir. B- ÖZEL ŞARTLAR ve

DİĞER HUSUSLAR; 1-SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİBİ POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 1. a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksek okulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 2. b) Yukarıda sayılanlar dıĢında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, baĢvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluĢlarınca 3 / 7 düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak (bu belgelerin fiziken BaĢkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir.) veya Örgün eğitim sırasında, bilgisayar eğitimi alındığını ve bu dersten baĢarılı olunduğunu belgelemek (transkript ve benzeri belgelerin fiziken BaĢkanlığımıza gönderilmesi istenilecektir), bu belgeler baĢvuru bitimini takiben istenilecek olup, konuyla ilgili olarak www.yargitay.gov.tr internet adresinden ayrıca duyuru yapılacaktır.
 3. c) BaĢvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır.
 4. d) Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
 5. e) Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama iĢaretlerine uygun olarak, yanlıĢsız, vuruĢ hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazabilmek Ģartı aranacaktır.
 6. f) Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlıĢ yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu iĢlem yapılırken yanlıĢ yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü Ģartını taĢımadığı kabul edilecektir.)
 7. g) KPSS sınavından alınan puanların % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karĢılığı oluĢan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan baĢlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kiĢilerin tamamı mülakata çağrılacaktır.
 8. h) Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
 9. i) Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile mülakat sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai baĢarı listesi belirlenecektir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.