Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik büro memuru alımı ilanları

Kocaeli üniversitesi 10 tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü mezunu alacak

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu
puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel istihdam edilecektir.
KADRO
UNVANI
ADET ARANAN NİTELİKLER BÜTÇE
GİDERLERİ
Hemşire 53 Hemşirelik Bölümü Lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Hemşire 34 Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diyetisyen 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Sağlık Fizikçisi
1 Fizik, Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji ve Fizik Öğretmenliği
öğrenimleri üzerine;
1-Radyoterapi Fiziği
2-Diagnostik Fiziği
3-Nükleer Tıp Fiziği alanlarının birinden Yüksek Lisans yapmış olmak.
Özel Bütçe
Büro Personeli 10 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Önlisans programından
mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık
Personeli
1 Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü Önlisans
programından mezun olmak. (En az 3 yıl Kamu Hastanelerinin
Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek)
Özel Bütçe
Diğer Sağlık
Personeli
1 Radyoterapi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. (En az 3 yıl
Kamu Hastanelerinin Radyoterapi Ünitesi’nde çalıştığını belgelemek) Özel Bütçe
Diğer Sağlık
Personeli 1 Anestezi Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık
Personeli 2 Tıbbi Laboratuar Bölümü Önlisans programından mezun olmak. Özel Bütçe
Diğer Sağlık
Personeli 3
İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Bölümü Önlisans programından mezun
olmak. Özel Bütçe
ARANILAN GENEL KOŞULLAR
A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ınci
maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş,
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya
soruşturma altında olmamak.
3. Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa
edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için
KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı
sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise
atamaları iptal edilecektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.