Kredi yurtlar kurumu yurtkur personel memur alımı başvuru şartları koşulları tarihleri

en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas
alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak ekli listede (EK) yer
alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam
756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli sözlü sınavla alınacaktır. Herhangi bir ilde kadın
veya erkek adaylardan başarılı olan sayısının o cinsiyet grubu için ilan edilen kontenjan
sayısından az olması halinde açık kalan kontenjan diğer cinsiyet grubu için kullanılabilecektir.
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlar arasından
KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ekli listede belirtilen her bir il için
istihdamı düşünülen kadın ve erkek sayısının ayrı ayrı dört katı aday sözlü sınava alınacaktır.
Puanların eşitliği nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların
tümü sınava çağrılacaktır.
Yurt müdürlüklerinde, 24 saat esasına göre hizmet verilmekte olup, Yurt Yönetim
Personeli Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütecek, çalışma saatleri ise ilgili mevzuat
çerçevesinde görev yapılan il müdürlüğünce belirlenecektir.
I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen
askerlik şartını taşımak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama
kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı
ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
e) Arşiv Araştırması yapılmış olmak,
e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı
hariç)
f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olmak,
g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden
en az 70 puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE SINAVA GİRİŞ
Adaylar başvurularını, 09.05.2018 tarihinden 18.05.2018 tarihi saat 23:59’a kadar
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr)
üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. Elektronik ortamda başvuru formu doldurulmadan
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru formuna yüklenecek belgeler;
a) Diploma veya mezuniyet belgesi (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar
için YÖK tarafından denkliği onaylanmış belge),

b)Erkek adaylar için askerlik durumuna ilişkin e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr)
üzerinden alınan Askerlik Durum Belgesi,
c)Vesikalık fotoğraf, son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını
sağlayabilecek nitelikte olacaktır.
Adaylar başvuru formunda görev yapmak istedikleri ili belirteceklerdir. Her aday sadece
bir il tercihinde bulunabilecek ve sıralamaya girmesi durumunda başvuruda bulunduğu il için
sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav
tarihleri 28.05.2018 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde
ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınavlar aşağıda belirtildiği şekilde on altı il merkezinde 04.06.2018 tarihinden
itibaren yapılmaya başlanacak olup, sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için
başvurmuşlarsa o ilin karşısında yer alan sınav yerinde sınava gireceklerdir;
SIRA NO İLLER SINAV YERİ
1 Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Karabük ANKARA
2 Antalya, Burdur, Isparta ANTALYA
3 Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Sakarya BOLU
4 Bursa, Balıkesir, Çanakkale BURSA
5 Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ERZURUM
6 Eskişehir, Kütahya ESKİŞEHİR
7 Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Adıyaman GAZİANTEP
8 İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ İSTANBUL
9 İzmir, Aydın, Manisa, Uşak İZMİR
10 Kocaeli, Yalova KOCAELİ
11 Konya, Karaman, Afyonkarahisar KONYA
12 Hatay, Niğde, Osmaniye NİĞDE
13 Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Tokat, Yozgat SAMSUN
14 Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir SİVAS
15 Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize TRABZON
16 Van, Hakkâri, Muş, Siirt VAN
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gelirken nüfus cüzdanı veya üzerinde
T.C. Kimlik numarası bulunan sürücü kimlik belgesi ile pasaport gibi fotoğraflı ve onaylı bir
kimlik belgesiyle sınavdan önce hazır bulunacaklardır.

Kredi yurtlar kurumu personel alımı kontenjan dağılımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.