İş ve meslek danışmanlığı çıkmış sınav soruları indir çöz pdf – İş ve meslek seçimi

İş ve meslek danışmanlığı çıkmış sınav soruları indir çöz pdf

Çıkmış sorulardan biri wapes nedir?Mülakatta daha önceden belirlenmiş ve hazırlanmış konu başlıklarından oluşan soruları bir kavanoza koyuyolarmış ve oradan 3 tane zarf seçilmesi isteniyormuş.Yanlış hatırlmaıyorsam 2 tane işkur hizmetlerinden,1 tane de genel kültür sorusu çektiriliyormuş.Kurum ile ilgili bilgileri İŞKUR sitesinden ve alttaki yazımızdan edinebilirsiniz.İş kanunundan soru gelmiş, belirli süreli çalışma şartları nedir,şeklinde, temel iş kanunu konularına ve İŞKUR hizmetlerine çalışabilirsiniz.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı (İMD) Sözlü Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı (İMD) Sözlü Sınavına katılmaya hak kazanan adayların; başvuru sonuç belgelerinde belirtilen yer, tarih ve saatte yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, vb.) ile sözlü sınav için hazır bulunmaları gerekmekte olup, bu şekilde hazır bulunmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Sözlü sınavda adaylar, başvuru sonuç belgelerinde belirtilen komisyon marifetiyle;
a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),

b) Genel yetenek ve genel kültür bilgisi (adayın soru havuzundan çekeceği 1 soruya verdiği cevaplara göre),
c) Muhakeme ve ifade yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, ikna kabiliyeti, iletişim becerisi (adayın sınav esnasındaki durumuna ilişkin gözlemlere göre), değerlendirilecektir.

a) Kurumun görev alanına ilişkin bilgi düzeyi (adayın soru havuzundan çekeceği 2 soruya verdiği cevaplara göre),

Bu başlıkla ilgili alttaki konular gelebilir;

İŞVERENLERE YÖNELİK HİZMETLER

İŞ ARAYANLARA YÖNELİK HİZMETLER

İş ve Meslek Danışmanlığı

İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti nedir, bu faaliyet kapsamında hangi çalışmalar yapılmaktadır?

 

İş ve meslek danışmanlığı faaliyeti, iş ve meslek seçme aşamasında bulunan, meslek eğitimine başlayacak olan gençlere meslek danışmanlığı boyutunda, ilk kez çalışma hayatına atılacak olanlara, uzun süreli işsizlere, işsizlik sigortası ödeneği alan işsizlere, meslek edinmek, meslek değiştirmek, mesleğinde ilerlemek isteyen yetişkinlere ise iş danışmanlığı boyutunda bireysel ve gruplar halinde görüşmeler yapılarak, onların meslek ve iş seçiminin önemi konusunda bilinçlenmelerine, işyerleri, meslekler ve eğitim olanakları hakkında bilgi sahibi olmalarına ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Ayrıca iş danışmanlığı kapsamında Kuruma başvuran ve iş arayan işsizlere, mesleki eğitim merkezi, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite son sınıf öğrencileri ile askerlik görevini tamamlamak üzere olan er ve erbaşlara iş arama, iş bulma ve işi elde tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimi verilmektedir. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri tüm İŞKUR İl/Hizmet Merkezimizde verilmektedir.

 

Meslek bilgi merkezi nedir, kimler, nasıl yararlanır?

 

Meslek Bilgi Merkezi; meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilerin yer aldığı, meslek ve eğitim yeri seçme aşamasında bulunan kişilerin doğru ve bilinçli karar vermesine yardımcı olan bilgilerin bir arada bulunduğu yerlerdir. Meslek Bilgi Merkezlerinden;
– Meslek seçme aşamasında olanlar,
– Mesleki eğitim merkezleri ve meslek kurslarında eğitimi verilen meslekler hakkında bilgi edinmek isteyenler,
– Bir meslek sahibi olup da mesleğinde ilerlemek ve meslek değiştirmek isteyen yetişkinler,
– Rehber öğretmenler, okul idarecileri, veliler ile meslekleri ve eğitim olanaklarını tanımak isteyen herkes
yararlanabilmektedir.
Meslek Bilgi Merkezine bireysel olarak veya gruplar halinde başvurulur. Rehber öğretmenlerin başvurusu üzerine merkezde grup görüşmeleri düzenlenmekte ve öğrencilere meslek seçiminin önemi, meslek bilgilerinin hangi kaynaklardan elde edilebileceği konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır.

 

Meslek Bilgi Merkezlerinde ne tür bilgi kaynakları bulunmaktadır?

 

Meslek Bilgi Merkezlerinde;
– Meslek bilgi dosyaları,
– Genel ve bölgesel eğitim–öğretim bilgi dosyaları,
– Mühendislik, sağlık, adalet, öğretmenlik, turizm, sanat ve spor meslek alanları ile az bilinen meslekleri ve çıraklık mesleklerini tanıtıcı kitapçıklar,
– Üniversite ve yüksekokulları tanıtıcı basılı ve görsel tanıtım materyalleri,
– Meslek Bilgi Merkezi hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık vb. tanıtım araçları bulunmaktadır.

 

Okullara yönelik eğitici-tanıtıcı çalışmalarınız var mı?

 

Kurumun okullara yönelik hizmetleri, meslek bilgi merkezi hizmetleri ile meslek danışmanlığı hizmetleridir. İş ve Meslek Danışmanları okulları ziyaret ederek, okul idarecileri ve rehber öğretmenlerle görüşme yaparak meslek danışmanlığı hizmetleri hakkında bilgiler vermekte, öğrencilerin bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için işbirliği yapılması konusunda görüşmeler yapmaktadır. Tanıtım çalışmaları Kurumumuzca hazırlanan afiş ve broşürlerle de desteklenmektedir.

 

Okullara destek veriyor musunuz?

 

Öğrencilerin meslekler ve eğitim yerleri hakkında bilgilenebilmeleri için meslek bilgi merkezleri kurulmuş, bu merkezlerde bulunan bilgi kaynaklarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmıştır. Ayrıca okullarda görev yapan rehber öğretmenlere meslekleri tanıtıcı basılı dokümanlar, meslek bilgi merkezi ile iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerini tanıtıcı afiş, broşür, kitapçık gibi hizmeti tanıtıcı materyaller verilerek öğrencilerin bilgilenmeleri ve Kurumumuza yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

 

Meslek seçimi aşamasında bulunan kişilere nasıl yardımcı oluyorsunuz?

 

Meslek seçimi aşamasına gelmiş bireylere danışmanlık hizmeti sunulurken bireyin kendini tanımasına, meslekler ve eğitim yerlerini tanımasına ve sonuçta bireyin kendi özellikleriyle mesleklerin gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak seçeneklerini oluşturup bu yolla karar vermesine yardım edilir.

 

Tüm seçenekleri inceleyip değerlendiren birey, artık seçmiş olduğu meslekte bilgi, beceri ve alışkanlıklarını edinebileceği bir eğitim yerine veya bir işyerine yönelir. Tüm bunlar meslek seçimi aşamasında bulunanların tek başlarına yapabilecekleri bir çalışma değildir. Bireylerin meslek seçme kararlarının tesadüflere bırakılmaması ve karşılaşılabilecek tüm alternatiflerin değerlendirilebilmesi için daha önce bahsedilen tüm aşamalarda sırasıyla iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri içinde bireylere yardım edilmektedir.

 

Kişilerin özelliklerini tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla danışmanlık hizmetleri kapsamında bazı ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılmaktadır. Kurumumuzca söz konusu hizmeti destekleyici bir araç olarak Mesleki Yönelim Bataryası kullanılmaktadır.
Mesleki Yönelim Bataryasını uygulama amacı, kişilerin ilgilerini, yönelimlerini, becerilerini fark ederek geliştirmelerini desteklemek ve böylece mesleki alternatiflerini görerek tercihlerini netleştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu araç, bireylerin farklı meslekleri ve kendi kişisel özelliklerini tanımaları ve kendileri için en uygun mesleği bulabilmelerini hedeflemektedir. Kişiler, Kuruma gelerek bu ölçme aracını uygulayabilir ve sonuçlarını Kurum iş ve meslek danışmanlarıyla değerlendirebilirler.

 

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde meslek seçimi aşamasındaki bireylere, hangi mesleğe uygun oldukları mı söyleniyor?

 

Meslek seçimi aşamasındaki bireylere hangi mesleğe uygun olduğu söylenmez. Meslek seçimi kararı bireye aittir. Bu ilke, özellikle üzerinde durulan önemli bir noktadır. Bireylerin, bireysel danışmanlık aşamasında, görüşme yoluyla kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Okuldaki başarıları, boş zaman etkinlikleri, sosyo–kültürel durumları, fiziksel durumları, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal tutumları ve benzeri durumlardan hareketle kendilerini tanımalarına yardımcı olunur. Bilgi eksikliğini gidererek bilgilendirme yardımı sunulur. Edindiği bilgileri değerlendirmesine ve meslek seçiminde bir karara ulaşmasına yardımcı olunur. Zaten birey danışmanlık sürecinde, meslek seçiminin önemi konusunda bilinçlenir, kendi seçimi ve kararını verme aşamasına kendiliğinden gelmiş olur.

Sınav Komisyonu Üyelerinin her biri tarafından; (a) bendi için elli puan, diğer bentler için ise yirmibeşer puan üzerinden değerlendirilerek adaylara puan verilecektir. Soru havuzundan çekilen sorular ile verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecek, bunun dışında sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Komisyonu Üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması şarttır.
Başarı sırasının belirlenmesinde, sözlü sınav puanı esas alınacaktır. Sözlü sınavda en az 70 puan alan aday sayısı ilan edilen pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve bir o kadar da yedek aday tespit edilecektir.
Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken adayların puanının eşit olması halinde, 2016-KPSS Lisans P3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

 

Sülayman demirel ünşversitesi önümüzdeki günlerde iş ve meslek danışmanlığı sınavı düzenleyecek.Daha önce Sakarya Üniversitesi tarafından yapılmış sınavlarda çıkmış sınav sorularına alttan ulaşabilirsiniz.Sınavlar genel itibariyle aynı içeriklerden oluşmaktadır.Bu yüzden Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yapılacak sınavda hemen hemen aynı içeriklerden oluşacaktır.

A1/T1 : İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim (20 Soru)

A2/T1 : Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (50 Soru)

A3/T1 : İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi (20 Soru)

Sülayman Demirel Üniversitesi İş ve meslek danışmanlığı sınav içeriği;

Sınavın  Yapılması:

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi:

 • İş ve Meslek Danışmanı belgesi alabilmek için adayların A1, A2, A3  birimlerinden yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • Sınavlar, İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan öğrenme çıktıları/başarım ölçütlerini değerlendirecek soru ve yöntemlerle, teorik sınav (T1) ve performansa dayalı sınav (P1) şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
 • Adaylar  “İş ve Meslek Danışmanı” yeterliliğinin ölçme – değerlendirme bölümünde belirtilen kriteri sağlayacak şekilde başarılı olmalıdır.

Teorik Sınav Detayları:

 • Teorik sınavların tüm birimleri (A1, A2) tek oturumda tamamlanır.
 • Sınav yer ve saat bilgileri adayların sınav giriş belgelerinde belirtilir.
 • Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav anına kadar web sayfasındaki kişisel hesaplarından indirerek çıktısını alabilirler.
 • Sınavlara girebilmek için sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur.
 • Performans sınavlarına girebilmek için teorik sınavlardan başarılı olmak şartı aranmamaktadır.
 • Adaylar, teorik sınavlarda kitapçık üzerindeki cevaplarını optik forma işaretlemelidirler.
 • Teorik sınavda her soru için 1 tane doğru cevap işaretlenmelidir.
 • Teorik sınavda yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz.
 • Sınavın değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır.
 • Adayların teorik sınavı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

İş ve Meslek Danışmanı teorik sınavı toplam 100 sorudan oluşmakta olup, süresi 150 dk’ dır.
Performans Sınavı Detayları:

Adaylardan bu bölümde 11UY0017-6 İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) ile belirlenmiş başarım ölçütlerini sergilemeleri beklenmektedir.

 • A1/P1 Danışan Görüşmesi Uygulaması: 
 • Aday, sınav saatinde sınav salonuna alınır.
 • Aday, salon görevlisinin kendisine sunduğu zarflardan rastgele seçeceği bir senaryo çerçevesinde, danışan rolü oynayan tiyatrocu karşısında İş ve Meslek Danışmanı sorumluluklarını temsili olarak yerine getirmesi istenmektedir.
 • Danışan rolü oynayan görevlinin farklı tepkiler (çekingen, agresif, saldırgan, konuşkan vb.) göstermesi durumunda adayların danışanı ve süreci nasıl yönettiği önem taşımaktadır.
 • Bu bölüm için asgari 10 dk.’lık sürenin planlı şekilde kullanılması, 15 dk.’nın aşılmaması gerekmektedir.
 • Adayların sınav performansı, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır.
 • Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %70 başarı sağlamalıdır.
 • Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınmaktadır.

 

 • A2/P1 İşverenlere, Eğitim Ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Yürütülen Faaliyetlerin Bir Konusu İle İlgili Sunum Uygulaması: 
 • Aday, sınav saatinde sınav salonuna alınır.
 • Aday, salon görevlisini kendisine sunduğu sunum konuları arasından rastgele seçmesi istenir.
 • Sunum konuları sınavdan önce web sitesinde ilan edilir.
 • Adaylar her bir konu için Powerpoint sunum hazırlanmak zorundadır.
 • Sunum süresi min. 5 dk, max, 10 dk.dır.
 • Adaylardan bu süreyi etkin kullanmaları ile birlikte sunum içeriği ve sunum tekniklerine uygun etkili bir sunum gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
 • Adayların yayınlanan konulara çalışmış olarak gelmeleri ve yanlarında sunum materyali ile gelmeleri istenmektedir.
 • Sınav salonlarında bilgisayar ve projeksiyon cihazları bulunacak olup aday tarafından sunum esnasında kullanılacaktır.
 • Adayların sınav performansı, sınav salonundaki iki değerlendiricinin bağımsız olarak verdikleri puanların yazılım üzerinden ortalaması alınarak hesaplanır.
 • Adaylar. sınavın birim kapsamında en az %70 başarı sağlamalıdır.
 • Adayların performansı kamera ile kayıt altına alınacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi:

 • Adayların teorik ve performansa dayalı sınav dosyaları, Ulusal Yeterlilik şartlarına göre değerlendirilir.
 • Adayın, belge almaya hak kazanabilmesi için, Ulusal Yeterlilikte belirlenmiş Ölçme ve Değerlendirme şartlarına göre sınava alındığı tüm birimlerden (A1,A2) başarılı olması gerekir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş ve meslek seçimi