15 Mayıs 2018

Öğretmenlik mülakatı sözlü sınav konuları nelerdir?

7. Sözlü Sınav
7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan
alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son
sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü
sınava alınacaktır.
7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav
Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
7.3. Sözlü sınavda adaylar, eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp
özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti;
bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik
nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.
7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il
millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;
sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe
atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr
adreslerinden duyurulacaktır.
7.7. Sözlü sınavların yapılması ile sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte
http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir

.SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU
ADI-SOYADI: TC NO:
I- EĞİTİM BİLİMLERİ VE GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 EĞİTİM BİLİMLERİ 0-10
2 GENEL KÜLTÜR BİLGİSİ 0-10
II- BİR KONUYU KAVRAYIP ÖZETLEME, İFADE YETENEĞİ VE MUHAKEME GÜCÜ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu ile ilgili, anlaşılır, tatmin edici özellikte ve konuşma bölümleri arasında tutarlılık
ve bütünlük olacak şekilde açıklama yapabilir. 0-4
2 Verilen durumla ilgili karşılaştırma ve değerlendirme yaparak ikna edici söylemde
bulunabilir. 0-4
3 Konu hakkında görüşlerini destekleyici kanıtlar sunabilir. 0-4
4 Konu hakkında açıklama yaparken, kendinden emin anlaşılır bir tavırla düşüncelerini
ifade eder. 0-4
5 Cümleleri düzgün ve açık olup uzun cümle içeren açıklamalarda bile vurgu ve
tonlamaya dikkat ederek dil bilgisi kurallarına uyar. 0-4
III- İLETİŞİM BECERİLERİ, ÖZGÜVENİ VE İKNA KABİLİYETİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Türkçeyi, dilin kurallarına uygun, doğru, verimli ve etkili bir biçimde kullanır. 0-4
2 Sesi net, açık, anlaşılır ve kendine güveni tamdır. Sesini ortamdaki herkesin duyacağı
şekilde ayarlar. 0-4
3 Konuşurken, el ve kol hareketlerine, jest ve mimiklerine, ses tonuna hâkim
olabilmektedir. 0-4
4 Konuşmasını tekdüzelikten uzak, vurgu ve duraklara dikkat ederek yapar. 0-4
5 Konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmasa bile karşısındakileri etkileyecek ve ikna
edecek tarzda konuşmalar yapabilmektedir. 0-4
IV- BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Konu çerçevesinde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ettiğini hissettirir,
teknolojik gelişmeleri uygun ve ayrıntılı biçimde açıklayabilir. 0-4
2 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilişkisi hususunda getirdiği öneriler ve yorumlar
konuyla tutarlılık arz eder. 0-4
3 Bilim ve teknolojinin eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz yönlerini konuyla
ilişkilendirerek ifade eder. 0-4
4 Dünyadaki bilim ve teknolojinin eğitime getirebileceği yeniliklere ilişkin konu
çerçevesinde değerlendirmeler yapabilir, örnekler verir. 0-4
5 Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanan eğitim teknolojisi ile ilgili proje ve
çalışmalardan (FATİH, EBA vb. projelerden) yeterince haberdardır. 0-4
V- TOPLULUK ÖNÜNDE TEMSİL YETENEĞİ VE EĞİTİMCİLİK NİTELİKLERİ
No Yeterlik Puan
Değeri
Verilen
Puan
Bölüm
Toplamı
1 Temsil edeceği kurum/mesleğe uygun davranışlar sergiler. Tavır ve davranışlarında
dengeli ve uyumludur. 0-4
2 Düşüncelerini, yadırganacağı veya reddedileceği hissine kapılmadan,
heyecanlanmadan rahatça ifade edebilmektedir. 0-4
3 Baskıcı ve ısrarcı davranmadan; iddialı, kendinden emin ve içtenlikle
konuşabilmektedir. 0-4
4 Konuyu kendine özgü fikirlerle açıklayabilmekte, yorum yapabilmektedir. 0-4
5 Zamanı etkili ve verimli biçimde kullanır. 0-4
KOMİSYON ÜYESİ ADI-SOYADI/ İMZA TOPLAM PUAN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.