LGS puan hesabı nasıl yapılacak? LGS puanı hesapla – isvemesleksecimi

LGS puan hesabı nasıl yapılacak? LGS puanı hesapla

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan
türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış
cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile
elde edilir.
ç. Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders
testinin standart sapması hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma
kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir
dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt
testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu -2018
Sayfa | 13
f. Yabancı dil ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin yabancı dil
ve/veya din kültürü ve ahlak bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer
testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart
puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla
çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi
sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate
alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69 uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli
ve 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar
verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden
saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
.
Ağırlıklı standart puan hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-2’de verilmiştir.
Tablo–2
Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

LGS ağırlık katsayıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi