7143 sayılı öğrenci affı detayları başvuru şartları tarihleri nelerdir? – isvemesleksecimi

7143 sayılı öğrenci affı detayları başvuru şartları tarihleri nelerdir?

7143 Sayılı Kanun ve Öğrenci Affı Başvuruları Hakkında Duyuru

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
 ÜNİVERSİTELERDEN İLİŞİĞİ KESİLENLERİN YENİDEN ÖĞRENİME DEVAMLARINI SAĞLAYAN 7143 SAYILI KANUNUN 15’NCİ MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
           18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7143 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci madde hükümlerine göre, “Üniversitemizden ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarının sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar” aşağıda belirtilmiştir.
A.   BAŞVURU KOŞULLARI
1. Terör suçundan hüküm giyenler hariç olmak üzere;
  1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazırlık Sınıfı ve Dikey Geçiş sürecinde iken kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen intibak öğrencileri,
  2. Önlisans, Lisans Tamamlama, Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
  3. Üniversitemizin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlardan bu durumu belgelendirenler,
Kanun’dan yararlanmak üzere başvuru yapabilecektir.
2. 18.05.2018 tarihinden itibaren ilişiği kesilen öğrenciler bu kanun hükümlerinden faydalanamaz.
3. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Askerlik görevini yapmakta olup, öğrenime başlama hakkından faydalanmak isteyenler, terhis tarihlerinden itibaren iki ay içinde şahsen başvuru yapabilir.
B.   BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
Kayıt Sildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi (Tıklayınız)
2. Kimlik Fotokopisi,
3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
4. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

 

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Kimlik Fotokopisi,
3. Lise Diploması Aslı (kayıttan sonra teslim edilecektir),
4. ÖSYM yerleştirme belgesi,
5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
6. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

7. DGS ile yerleşen öğrenciler için, Önlisans Diploması Onaylı(Noter/Mezun Olduğu Üniversite) Fotokopisi- (arkalı-önlü)

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler:
7143 Sayılı Kanun’dan yararlanmak için ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak kayıt yaptıran ve YÖKSİS veritabanına aktarılan öğrenciler, işi veya ikametinin Denizli sınırları içerisinde bulunduğunu belgelemeleri, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği Üniversitemiz eşdeğer bölüm/program taban puanını sağlamaları ve Üniversitemiz Senatosunun uygun görmesi halinde yatay geçiş yapabilirler.

 

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Kimlik Fotokopisi,
3. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Öğrenci Belgesi,
4. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Transkript (Not durum çizelgesi),
5. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Ders Planı ve İçerikleri,
6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
7. Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

8. İşi veya ikametinin Denizli’de bulunduğuna dair belge,

9. Yerleşme puanını gösteren OSYS Sonuç Belgesi.

C.   BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURU YERİ
1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenci adaylarının başvurularını, Kanunun yayınlandığı 18.05.2018 tarihinden itibaren 18.09.2018 Salı günü mesai bitimine kadar,
 İlgili akademik birimlere müracaat şahsen yapılır, diğer usullerle müracaat kabul edilmez.
2. Daha önce kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokul/bölüm/program/anabilim dalı kapatılanların başvuruları, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.
D.   BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. İstenen evrakları tamam olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. Başvurular; başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, istenen evrakların tamam olup olmadığı, öğrencinin sorumlu olacağı dersler ve dönemleri gibi hususlar dikkate alınarak ilgili komisyonlar tarafından değerlendirilir. Komisyon önerileri, ilgili yönetim kurullarında görüşülür, alınan kararlar, her öğrencinin durumunu belirtir intibak çizelgeleri ile birlikte ilgili birimlere iletilir ve öğrencilere tebliğ edilir.
2. Daha önce kayıtlı bulunduğu bölüm/programı kapatılanların başvuruları, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır, Rektörlükçe görevlendirilen komisyon tarafından eşdeğer veya eşdeğer sayılan en yakın bölüm/programa öğrenci yönlendirilir. Yönlendirilen akademik birim komisyonları tarafından değerlendirilerek, öğrencilerin sorumlu tutulacağı müfredat belirlenir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Rektörlükçe oluşturulan Komisyonda değerlendirilmek üzere Rektörlük Makamı’na gönderilir. İlgili Komisyon, adayın hangi akademik birimde öğrenime devam etmesi gerektiğine karar verir, öğrenciler ilgili birimlere yönlendirilir.
E.   ÖĞRENCİLİK HAKLARININ KULLANILMASI
1. Öğrencilik hakkı kesin kayıt yaptırarak kazanılır ve öğrencilik haklarını kullanmaya başlamış olanlar, tüm öğrencilere uygulanan mevcut eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri ile yönergelerine tabi olurlar, diğer öğrencilere verilen tüm haklardan yararlanırlar.
2. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için öğrencilik statüsü kazanan ve ilgili komisyonlarca durumları belirlenerek ilgili yönetim kurulu kararı ile intibakları sağlanan öğrenciler, kesin kayıt yaptırdıktan sonra eğitim-öğretime başlarlar.
3. Lisansüstü öğrencilerine, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı GÜZ döneminden başlamak üzere ilgili Anabilim Dalı Kurulu görüşü ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile verilecek haklar, ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenir ve uygulanır.
F.    GENEL HÜKÜMLER ;
1. Kanundan yararlanarak öğrencilik hakkı kazananların askerlik tecil veya tehir işlemleri hakkında, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 inci maddesi hükmü uygulanır. Bunlardan askere alınması gerekenlerin ise istemeleri halinde askerlik süresi boyunca öğrenim hakları dondurulur.(Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır./7143 sayılı kanun)
2. Başvuruları geçerli olan öğrencilerin değerlendirilmesi yapıldıktan sonra, kesin kayıt için ilgili eğitim-öğretim  yılının katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorunludur.
3. Kesin kayıt için istenen belgeler ile kayıt işlemlerine ilişkin kural ve süreçler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Enstitüler, Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi tarafından Üniversite Web sitesinden ilan edilir. İstenen belgelerin asıllarını ilan edilen tarihler arasında teslim etmeyen öğrencilerin işlemleri geçersiz kabul edilerek, kişi kayıt hakkından feragat etmiş sayılır. Daha sonra hiçbir hak talebinde bulunamaz.
4. Kesin kayıt işlemlerini gerçekleştiren öğrencilere “Öğrenci Kimlik Kartı” verilir.
5. Akademik birimler, kanundan faydalanmak üzere başvuran öğrencilerin başvuru kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları, ders alma, sınav ve intibak işlemlerini değerlendirmek üzere intibak komisyonları kurarlar. Komisyon görüşü ilgili yönetim kurulları tarafından değerlendirilerek, her öğrenci için alınan kararlar, intibak formları ile birlikte; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
6.İlgili Kanundan yararlanmak üzere başvuran ve başvuruları uygun bulunan öğrencilerden (Lisansüstü hariç) kesin kayıt sırasında “H” başlığı altında belirtilen belgeler istenir.
7. Uygulamalarda karşılaşılan tereddütlü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanacak ilkeler doğrultusunda, ilgili Yönetim Kurulu Kararları geçerli olur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ek ilkeler gönderilmesi halinde, Üniversitemizce yeniden düzenleme yapılır.

8. Süresi içinde başvuruda bulunmayanlar bu haklardan yararlanamazlar.

G. 7143 SAYILI KANUN İLE ÜNİVERSİTEYE TEKRAR KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN YATAY GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici Madde 78 inci madde hükümlerinden yararlanarak Üniversitemizde öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

2. Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

 

H. KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER  
1. İlgili döneme ait katkı payı / öğrenim ücreti harç dekontu. (Aslı)
2. Lise diploması  (İlk defa kayıt yapacaklar için – Aslı-Diplomanın aslı görüldükten sonra onaylı fotokopisi teslim alınacaktır.)
3. Önlisans Diploması (DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden) (Aslı-Diplomanın aslı görüldükten sonra onaylı fotokopisi teslim alınacaktır.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
5. Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (3 adet)
6.Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi/Denizli Sağlık Y.O., Denizli Sağlık Hizmetleri MYO. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Y.O/Spor Bilimleri Fakültesi ile Acıpayam MYO(Özel Koruma ve Güvenlik)’na bağlı bölüm/programlara başvuranlardan kayıt tarihi itibariyle son 6 ay içerisinde alınmış Sağlık Raporu (Heyet Raporu)
7-Not Durum Çizelgesi (Yatay geçiş için-Akademik Birimden Onaylı)
8-Askerlik Tecil Belgesi (Akademik birime kayıt olmasında sakınca yoktur.)

I. KESİN KAYIT YERİ

1.Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Enstitülere müracaatları kabul edilen öğrenciler, kayıt işlemleri için ilgili fakülte ve enstitülere başvurur.
2.Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Enstitüler hariç, 1999 yılı öncesinde Üniversitemizde öğrenci olup, ilişiği kesilmiş olanlar kayıt yaptırmak üzere ilgili fakülte veya yüksekokula, 1999 yılı ve sonrası Üniversitemize kayıtlı olanlar ile herhangi bir ön lisans, lisans programına yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlar ise Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat ederek kayıt yaptıracaklardır.

 

İ. ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru Tarihleri                                                       : 18.05.2018-18.09.2018

Akademik Birim Değerlendirme Tarihleri            :19.09.2018-24.09.2018

İlan Tarihi                                                                    :25.09.2018

Kayıt Tarihleri                                                             :26.09.2018-28.09.2018

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi