İstanbul zabıta alımında çıkabilecek mülakat sözlü sınav soruları çöz indir pdf

En son talebi açılan zabıta memuru alım ilanları.

En son olarak İstanbul Çekmeköy Belediyesi ile Bağcılar belediyesi ilana çıktı.İlan detayları için alttaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bağcılar belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacak.Başvuru şartları,tarihleri

İstanbul Çekmeköy belediyesi 15 zabıta memuru alacak, ilan başvuru şartları

Zabıta alımı sözlü sınavında altta yer alan konu başlıklarından sorular gelecek;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  15 puan

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  15 puan

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,  15 puan

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat    15 puan

konularını ile

kadro unvanına ilişkin(zabıta) mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin (40 puan ) ölçülmesini kapsar.

Bu konulardan a,b,c ve ç maddelerinin puanlaması 15 puan üzerinden yapılacak.Kadro ünvanına ilişkin konulardan gelen soruların değerlendirmesi ise 40 puan üzerinden yapılacak.Bu bağlamda öncelikli olarak zabıta mesleğine yönelik konulara çalışmanız daha önem arz edecektir.Çünkü diğer konular 15 puan üzerinden değerlendirilecekken,zabıta mesleği konusu 40 puan üzerinden değerlendirilecek.Altta zabıta mesleğine ilişkin bazı sorular bulunmakta.Bu soruları çözerek zabıta sözlü sınavına hazırlanabilirsiniz.Ayrıca soruların altında yer alan zabıtanın görevleri ve sorumlulukları başlıklı yazıyı okuyarak da zabıta mesleğine ilişkin daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.İlerleyen günlerde yeni testler eklenecektir.Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını
sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine
getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut
diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan
görevleri yapmak.
3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak
ve sonuçlarını izlemek,
4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin
gerektirdiği hizmetleri görmek.
5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak,
tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı
hususları yerine getirmek.
7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve
encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri
yapmak.
8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan
çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri
yapmak.
9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu
konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek;
sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim
masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin
kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme
suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını
önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre
çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara
verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve
kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya
harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde,
kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı
Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna
göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker
Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu
beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen
yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları
içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin
58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında
Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve
Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan
sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su
baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili
yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü
aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek,
damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini
kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili
mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında
korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı
materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin
vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki
Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı
olmak.
23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine
getirmek.
24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek,
kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara
uğratılmalarına meydan vermemek.
25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili
emirlerini yerine getirmek.
b) İmar ile ilgili görevleri;
1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre
belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların
çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve
tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani
olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek,
yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli
tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak
belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında
kanuni işlem yapmak.
3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya
meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde
yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa
göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz
define arayanları ilgili mercilere bildirmek.
c) Sağlık ile ilgili görevleri;
1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve
5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin
uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele
yardımcı olmak.
2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci
fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence
yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp
kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış
yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından
yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince
yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani
olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması
hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve
yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil
sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban
kesilmesini önlemek.
8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre
ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak
şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak
düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine
getirmek.
9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili
yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin
görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak,
yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı
olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan
ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe
şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların
hakkında kanuni işlemler yapmak.
11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere,
zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda
üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde
nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.
ç) Trafikle ilgili görevleri;
1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye
sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için
belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde
işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri
ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde,
sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer
iş ve işlemleri yapmak.
4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca
uygun görülenleri yürütmek,
5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman
tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.
d) Yardım görevleri;
1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin
gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç
kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek

Sözlü sınav konuları;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat

konularını ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne (2. Kat, 216 nolu oda) itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

“İstanbul zabıta alımında çıkabilecek mülakat sözlü sınav soruları çöz indir pdf” için 4 yorum

 1. mrb . kpss 2016 ortaögretim 62 puan aldım .zabıtalıga basvuru yaptım ölcüm için cagırıldım ama mülakat için sansım varmı . bay bayan sayı belirtilmemiş gördüğüm kadarıyla bayan basvuru sayısı fazlaydı . bu puanla cagırılma ihtimalim varmıdır . bilgilendirirseniz sevinirim . tesekkürler.

  1. Maalesef çok zor. Puanınız çok düşük. Her ne kadar bay bayan ayrımı yapılmamış olsa da mülakata öğrenim düzeyleri için ayrılan kontenjan sayısının 5 katı aday çağrılacak. Lise mezunu 375 kişi alınacak. Bu da 1875 kişinin mülakata çağrılacağı anlamına geliyor.Maalesef başvuruların 30.000 i aştığı söyleniyor. Talep de çok fazla olduğu için olması çok zor.

  1. Kılavuzda sınav içeriğinde fiziki bir testten bahsedilmemiş. Bu yüzden herhangi bir fiziki yeterlilik testi uygulanmayacak diyebiliriz yalnız sözlü sınav konu başlıkları arasında yer alan
   ‘ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
   konularını ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.’ maddesinde bulunan mesleki uygulamalı bilgi ve yetenek ifadesindeki kasıt ne bunu bir araştırmamız gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.