Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Yılı 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (Sözper-2018-II) – isvemesleksecimi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Yılı 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (Sözper-2018-II)

Sayfa 1/5
EK-1
D U Y U R U
Diyanet İşleri Başkanlığından;
Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan;
1. Büro Personeli, Dizgi Operatörü, Muhabir ve Redaktör unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara önlisans
mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu, lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu puan
sırası,
2. İşaret Dili Tercümanı, Kameraman, Tashihçi ve Yönetmen unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara
mesleki uygulamalı sınav sonucu,
3. Mütercim-Tercüman unvanlı sözleşmeli boş pozisyonlara 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası
esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar çağrılacak
adaylar için Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucu,
esas alınarak başarı sırasına göre alım yapılacaktır.

ilan için bağlantıya tıklayınız

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?91580e54-a4d1-4776-8e63-3ea52bf11d99
KPSS PUAN SIRASINA GÖRE ALINACAK UNVANLAR
SIRA UNVANLAR KPSS PUAN
TÜRÜ MEZUNİYET DURUMU
BOŞ
POZİSYON
SAYISI
1 BÜRO PERSONELİ KPSSP-93 İHL+ÖNLİSANS 6
KPSSP-3 İHL+LİSANS 3
2 DİZGİ OPERATÖRÜ KPSSP-3 LİSANS 2
3 MUHABİR KPSSP-93 ÖNLİSANS 2
KPSSP-3 LİSANS 2
4 REDAKTÖR KPSSP-3 LİSANS 3
TOPLAM 18
MESLEKİ UYGULAMALI SINAVLA ALINACAK UNVANLAR
SIRA UNVANLAR MEZUNİYET DURUMU
BOŞ
POZİSYON
SAYISI
1 İŞARET DİLİ TERCÜMANI EN AZ ÖNLİSANS 1
2 KAMERAMAN EN AZ ÖNLİSANS 5
3 TASHİHÇİ DÖRT YILLIK DİNİ YÜKSEKÖĞRENİM 2
4 YÖNETMEN EN AZ ÖNLİSANS 4
TOPLAM 12
KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILIP SÖZLÜ SINAVLA ALIM YAPILACAK UNVANLAR
UNVANI MEZ.
DURUMU
KPSS PUAN
TÜRÜ YABANCI DİLİ BOŞ POZİSYON
SAYISI
MÜTERCİMTERCÜMAN
LİSANS KPSSP-3
ALMANCA 1
ARAPÇA 1
ÇİNCE 1
FARSÇA 2
FRANSIZCA 1
İNGİLİZCE 2
İSPANYOLCA 1
JAPONCA 1
KORECE 1
RUSÇA 1
TOPLAM 12
Sayfa 2/5
I. SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
A. Genel Şartlar:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartları
taşımak,
2. KPSS şartı olan unvanlarda önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-93 puan
türünden, lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden en az 50 (elli)
puan almış olmak.
 Adaylar ilan edilen unvanlardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.
B. Özel Şartlar:
1. Büro Personeli;
a) İmam- Hatip Lisesi mezunu olmak ve yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde
eğitim veren radyo, televizyon, gazetecilik ve sinema bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile televizyon yayını yapan kurum ve kuruluşlarda en az 2
yıl çalışmış olmak.
2. Dizgi Operatörü;
a) Yükseköğrenim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile basım, yayın ve matbaa sektöründe alanıyla ilgili 2 (iki)
yıllık çalışmış olmak.
3. Muhabir;
a) Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon ve
gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda muhabir
olarak en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.
c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak,
d) Erkek olmak.
4. Redaktör;
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı, edebiyat,
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinin birinden
mezun olmak.
b) Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50
(elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde
ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)
5. İşaret Dili Tercümanı;
Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde işaret dili eğimi veren bölümlerinin
birinden mezun olmak veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az
200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge veya sertifikaya sahip olmak.
6. Kameraman;
a) Yükseköğrenim kurumlarının en az önlisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema
veya fotoğrafçılık, gazetecilik ve kameramanlık bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslarda kameraman
olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.
c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
7. Tashihçi;
a) Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
b) Herhangi bir yabancı dilden YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) düzeyinde en az 50
(elli) puan almış olmak veya bu puan dengi yabancı dil belgesine sahip olmak (Denkliklerde
ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)
c) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.
8. Yönetmen;
a) Yükseköğrenim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema
ve gazetecilik bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) Sınava müracaatların bitiş tarihi itibari ile ulusal, yerel televizyonlar veya ajanslar bünyesinde en
az 3 yıl yönetmen olarak çalışmış olmak.
9. Mütercim-Tercüman;
Sayfa 3/5
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Almanca, Arapça, Çince,
Fransızca, Farsça, İngilizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Rusça yabancı dil bölümlerinin
birinden mezun olmak,
b) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Korece veya
Farsça’dan en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak. (Denkliklerde
ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri” dikkate alınacaktır.)
 Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi
sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin
müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri
yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24/09/2018 (08:00) – 05/10/2018 (16:30) tarihlerinde
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden müracaat edeceği unvanla
ilgili e-başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle
birlikte herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
• Yurtdışından sınava müracaat edecek adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde,
üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabileceklerdir.
2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği
belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir.
Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi yapılmayacaktır.
3. Başkanlığımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden e-başvuru
formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan adayların talepleri
dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir ülkeden
alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Dil Puanı şartı aranan unvanlar için son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış geçerli dil puanlarını gösterir
belge,
4. Meslekte belirli süre iş tecrübesi şartı bulunan unvanlara başvuranlar için;
a) Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlardan alacakları ve çalıştıkları süreleri gösterir
belge veya iş sözleşmesi,
b) Daha önce çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda çalıştıkları süreler boyunca adına prim
yatırıldığını gösterir Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge,
5. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani bir özrü
bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçe/metinde yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.
IV. SINAVIN YERİ VE TARİHİ
1. Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca
ilan edilecektir.
2. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/
adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
3. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden
birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
Sayfa 4/5
V. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınavlar, sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılacaktır.
2. KPSS puan şartı aranan unvanlardaki boş pozisyonlara başvuranların ilan edilen boş pozisyondan
fazla olması halinde, KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen boş pozisyonun 10 (on) katı aday sözlü
sınava çağrılacaktır. Aynı KPSS puanına sahip son sırada birden fazla aday olması halinde bu
adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Sadece mesleki-uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için geçerli/onaylı başvurusu olan bütün adaylar
sınava çağrılacaktır.
4. Adaylar sınav yapılacak unvanlarda;
a) Genel Kültür (20 puan),
b) Genel Yetenek (20 puan),
c) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).
alanlarında ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
5. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılan sınavlarda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu
üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması
gerekmektedir.
2. Atamalar başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro adedince aşağıdaki tabloda belirtilen başarı
sıralaması önceliği esas alınarak yapılacaktır.
VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR
1. Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi üzerinden
öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde
yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar
Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya
bildirilecektir.
3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VIII. YERLEŞTİRME/ATAMA İŞLEMLERİ
ATANMADA ESAS ALINACAK BAŞARI SIRALAMASI KRİTERLERİ
Başarı
Öncelik
Sırası (*)
Sadece KPSS Puanı ile
atanacaklar
KPSS+ Sözlü sınav ile
atanacaklar
Sadece Mesleki-Uygulamalı
sınav ile atanacaklar
1 KPSS puanı yüksek olan Sözlü sınav puanı yüksek
olan
Mesleki-uygulamalı sınav puanı
yüksek olan
2
KPSS öğrenim mezuniyeti
önce olan KPSS puanı yüksek olan
Başvuru yaptığı unvanla ilgili
şart koşulan öğrenim mezuniyeti
önce olan
3 Doğum tarihi önce olan KPSS öğrenim mezuniyeti
önce olan Doğum tarihi önce olan.
4 ———————– Doğum tarihi önce olan. ———————————–
(*) Not: Başarı sıralamasında ilk olarak birinci sıradaki kriter, eşitlik olması halinde diğer kriterler
sırasıyla esas alınacaktır.
Sayfa 5/5
Yerleştirme/Atama işlemleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.
IX. DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri
yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3. Sınav ve yerleştirme sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı
dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve
Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
hükümleri geçerlidir.
X. İLETİŞİM
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi