Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolörü Alım İlanı detayları başvuru şartları – isvemesleksecimi

Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolörü Alım İlanı detayları başvuru şartları

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASİSTAN – STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:

– Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 20 adet.

– Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 100 adet.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3

puan türünden en az 70 puan

Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3

puan türünden en az 70 puan

KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 22 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun

Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve

30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel

Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü

Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler

çerçevesinde seçme sınavları yapılacaktır.

Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar,

 1. a) Türk Vatandaşı olmak,
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,
 4. d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş

bulunmak, ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa

uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi

yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı

hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa

vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

 1. f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 2. g) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak

Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan

türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,

 1. a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 2. b) ICÂO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık

raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik

Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı

bulunmaktadır.)

 1. c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek

belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi

olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır,

gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor

sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı

geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

 1. d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından

en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından

yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu

gösterir belge. (20.09.2013 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

 1. e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava

Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,

 1. a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
 2. b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 29/04/2019 tarihi itibariyle, 27 yaşından

gün almamış olmak, (29/04/1993 ve sonrasında doğmuş olmak.)

 1. c) ICÂO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık

raporu almak, ( aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik

Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı

bulunmaktadır.)

 1. d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek

belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi

olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır,

gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor

sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı

geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

 1. e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından

en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından

yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu

gösterir belge. (20.09.2013 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

 1. f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği

kesilmemek.

SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

Stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarının seçme sınavı;

-Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının herhangi

bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar

verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav,

-Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. (Bknz.:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve

Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair

Yönetmelik Madde:13)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 6

(Altı) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme

sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; Bilgisayar destekli seçme sınavı veya

yazılı sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek

isteyen adayların 20.09.2018-19.10.2018 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr

adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme

eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul

edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER

 1. a) Nüfus cüzdanı,
 2. b) 4.5×6 ebadında Vesikalık fotoğraf
 3. c) Yüksek Öğrenim Diploması,
 4. d) KPSS Sonuç Belgesi,
 5. e) Yabancı Dil Belgesi,
 6. f) Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü

pozisyonuna başvuracaklar için)

Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için

çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde

(www.dhmi.gov.tr) ayrıca yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU :

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav 30.10.2018-05.12.2018 tarihlerinde

yapılacaktır. Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup, sınava katılacak

adaylara ilişkin liste, sınav yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden

(www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan

adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet

adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda

yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik

yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu

düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden

hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam

ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan

oluşur.

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati,

temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve

inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle

gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek

belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak

gibi ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim

Değerlendirmesini de içerir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak

raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar

destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam

puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava

çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan

alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç)

katı kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında

100 tam puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.

Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, bilgisayar destekli seçme sınavı

veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak

tercihlerine göre yapılır.

Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS

puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan,

Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi

itibariyle önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday

tercih edilir.

Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi

durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş

pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.

İlan edilen sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir

mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 20/09/2018 tarihinde başlayacak ve 19/10/2018 günü mesai bitiminde sona

erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 20.09.2018-19.10.2018 tarihleri arasında

http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen

bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla

başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde

(www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURULUŞUMUZDA İSTİHDAM EDİLECEK ADAY ASİSTAN VE STAJYER HAVA

TRAFİK KONTROLÖRLERİ DAĞILIMI

HAVALİMANI STAJYER ASİSTAN

ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMD. 30

HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ BAŞMD. 12

ANTALYA HAVALİMANI BAŞMD. 2

MİLAS-BODRUM HAVALİMANI BAŞMD. 2

DALAMAN HAVALİMANI BAŞMD. 2

KAPADOKYA HAVALİMANI MD. 1

TRABZON HAVALİMANI BAŞMD. 4

ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI MD. 2

ERZURUM HAVALİMANI BAŞMD. 4

GAZİANTEP HAVALİMANI BAŞMD. 2

ŞANLIURFA GAP HAVALİMANI MD. 1

AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. 1 4

ADIYAMAN HAVALİMANI MD. 1

TEKİRDAĞ ÇORLU HAVALİMANI MD. 2

ÇANAKKALE HAVALİMANI MD. 1

ERZİNCAN HAVALİMANI MD. 1

ELAZIĞ HAVALİMANI MD. 1

BALIKESİR KOCA SEYİT HAVALİMANI MD. 1

SİVAS NURİ DEMİRAĞ HAVALİMANI MD. 1

HATAY HAVALİMANI MD. 1

KARS HARAKANİ HAVALİMANI MD. 3

MARDİN HAVALİMANI MD. 1

MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. 1 1

SİİRT HAVALİMANI MD. 1 1

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MD. 1

SİNOP HAVALİMANI MD. 1

TOKAT HAVALİMANI MD. 1

VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. 2 3

ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVALİMANI MD. 1

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI MD. 2

GAZİPAŞA HAVALİMANI MD. 1

GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. 1

KASTAMONU HAVALİMANI MD. 1

IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. 2 3

BİNGÖL HAVALİMANI MD. 3 1

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. 2 3

HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ

HAVALİMANI MD. 3 4

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI MD. 1

T O P L A M 100 20

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

MAĞAZA
isvemesleksecimi