Ümraniye belediyesi 110 zabıta memuru alımı ilanı başvuru şartları tarihleri – İş ve meslek seçimi

Ümraniye belediyesi 110 zabıta memuru alımı ilanı başvuru şartları tarihleri

ümraniye belediyesi 110 zabıta memuru alımı yapacak.Başvurular 08/10/2018 – 12/10/2018 tarihleri arasında istenen belgelerle birlikte elden yapılacak.Kişilerin öncelikle o tarihten önce http://www.umraniye.bel.tr adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.Başvuru yaptıktan sonra yazının en altında bulunan belgelerle birlikte sistemden alacaklarını başvuru belgesiyle birlikte 8-12 ekim tarihleri arasında ümraniye belediyesine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Toplamda 110 kişi alınacak ve 5 katı aday sözlü sınava çağrılacak.KPSS baraj puanı 70.

Altta yer alan kadrolar için KPSS 2016 dan 70 ve üzeri almış olma şartı var.

1 Zabıta Memuru GİH 11 40 kişi Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak. Kadın / Erkek P94 En az 70 puan

2 Zabıta Memuru GİH 10 30 kişi  Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. Kadın / Erkek P93 En az 70 puan

3 Zabıta Memuru GİH 10 30 kişi Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek P93 En az 70 puan

………

Alttaki kadro için ise KPSS 2018 den 70 ve üstü puan almış olmak

4 Zabıta Memuru GİH 9 10 kişi İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler lisans programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 70 puan;

şartlar;

genel şartların dışında;

ilgili bölümlerden mezun olmak,

sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması

  1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr)

üzerinden elektronik ortamda doldurarak çıktı alıp imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA

aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin fotokopisi,

KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğin olmadığına dair beyanı

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

Biyometrik Fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet),

Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri tasdik

edilebilir.

  1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, Belediyemiz internet sayfası (http://www.umraniye.bel.tr) üzerinden elektronik ortamda

doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde

boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mahallesi Fatih Sultan

Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresine 08/10/2018 – 12/10/2018 tarihleri arasında

(sadece iş günlerinde ve 09.00 – 17.00 saatleri arasında) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini

tamamlayacaklardır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce

değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 17/10/2018 tarihinde Belediyemiz internet sayfasında (http://www.umraniye.bel.tr) ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 30/10/2018 – 16/11/2018 tarihleri arasında (iş günlerinde) Ümraniye Belediye Başkanlığı Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresine yapılacaktır.

..

SINAV KONULARI:

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,  %15

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,  %15

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, %15

d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile %15

e) kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. %40

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemiz internet sayfasında (http://www.umraniye.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak, Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63 Ümraniye İstanbul adresinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İş ve meslek seçimi