Bağcılar belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacak.Başvuru şartları,tarihleri

Bağcılar belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacak,Alım için detayları alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Başvurular 03.12.2018 – 07.12.2018 tarihleri arası alınacak.

….

1 Zabıta Memuru GİH 9 3 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 60 puan

Zabıta Memuru GİH 9 3 Ekonomi, İktisat, İşletmeEkonomi, İşletme-İktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 60 puan

Zabıta Memuru GİH 9 2 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı Medya, İletişim Tasarım Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 60 puan

….

Zabıta Memuru GİH 9 2 Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 60 puan

Zabıta Memuru GİH 10 10 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P93 En az 60 puan

….

Zabıta Memuru GİH 10 20 Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P94 En az 60 puan

………

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 1. Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel

şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 1. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 2. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 3. g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu

3

 1. Başvuru Özel Şartları:
 2. a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak

ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 , KPSSP93 ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu

Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

 1. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak.

 1. c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru

kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak

ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda

olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark

olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri

belediyemizce yapılacaktır.

 1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. b) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (1 adet)
 3. c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ile Kurumumuzca

onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

 1. d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
 2. e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ve

Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

 1. f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
 2. g) 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacaktır)
 3. h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
 • Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer

belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai

günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN

İLANI:

Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları

KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir

boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava

çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı

10.12.2018. tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip

sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve

4

tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 24.12.2018 – 28.12.2018 tarihlerinde saat: 09.00

başlamak üzere,

Bağcılar Belediyesi Zabıta Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez

ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları

İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 1. SINAV DEĞERLENDİRME
 2. a) Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er

puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan

olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı

tutanağa geçirilir.

 1. b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri

puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

 1. c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS

puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

 1. d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik

tanınır.

 1. e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları

yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.

 1. f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç

duyurusunda bulunulur.

 1. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
 2. a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday

olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.

 1. b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde

(www.bagcilar.bel.tr.) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

5

 1. SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün

içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını

düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da

hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği

sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları

tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep

edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.