İstanbul Çekmeköy belediyesi 15 zabıta memuru alacak, ilan başvuru şartları

İstanbul çekmeköy belediyesi  ön lisans ve lise mezunu olmak üzere toplamda 15 zabıta memuru alımı yapacak.Alımla ilgili detayları alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.İlana başvurmak için KPSS 2018 e girme şartı var ve en az 60 almış olmak şart.

çekmeköy belediyesi zabıta alımı

1

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi

olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,

derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen

boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

1- BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Çekmeköy Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları

gerekmektedir.

 Türk vatandaşı olmak.

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak.

 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca

bulunmamak.

2

Başvuru Özel Şartları:

 1. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim

şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş

olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.

 1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına

başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak

kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun

1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve

sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce

yapılacaktır.

 1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak.

2- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya www.cekmekoy.bel.tr adresi üzerinden temin

edilebilecektir.)

 1. b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 2. c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak

üzere fotokopisi,

 1. d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
 2. e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan

temin edilebilecektir.)

 1. f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 2. g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

İbraz etmeleri gerekmektedir.

3- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer

belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde

saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy

Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri

gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında

bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

3

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL

EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, Belediyemiz tarafından, T.C. kimlik

numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, KPSS puanlarına göre yapılacak

sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir boş kadro

sayısının 5 (beş) katı oranında aday (belirtilen her bir derece için 25 olmak üzere toplamda 75 kişi)

sözlü sınava çağılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11.12.2018

tarihinde Belediyemizin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul

edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri

ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları

gerekmektedir.

5- SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 25.12.2018 tarihinde saat 09:30’da

başlamak üzere;

Çekmeköy Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerinde bitirilemezse ertesi gün devam edecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan,

sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı

halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları

 1. d) Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

6- SINAV DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 15’er

puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak

üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 alınması şarttır.

4

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile

KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana

öncelik tanınır.

Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak

teşkil etmeyecektir.

7- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday

olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.

Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde

(www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

8- SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sözlü sınavı kazanan, asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde

(www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet sayfasında ilanından itibaren yedi (7)

gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edebilir. İtirazlar, sınav

kurulu tarafından yedi (7) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını

düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da

hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

9- DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları

yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara

suç duyurusunda bulunulur.

İlan Olunur.

Çekmeköy Belediye Başkanlığı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.