Şırnak belediyesi 10 zabıta memuru alacak..

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans2016-KPSSP93 ve Lisans2018- KPSSP3 türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

Şırnak belediyesi 10 zabıta memuru alacak.

Zabıta Memuru GİH   Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Erkek/Kadın 2016KPSS P93 En az 65 puan    2 kişi

…..

2 Zabıta Memuru GİH 9 Herhangi bir lisans proğramından mezun olmak Erkek/Kadın 2018KPSS P3 En az 65 Puan    8 kişi

…..

başvuru 19/11/2018 -23/11/2018 arası.

alttaki belgelerle yukarıdaki tarihler arasında yapılmalı

 1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.sirnak.bel.tr adresinden temin

edilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartınınfotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek

kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar

çıktısı.

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,(Aslı

ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

..

tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Bursa büyükşehir belediyesi zabıta memuru mülakat sözlü sınav soruları çöz

Geçmiş dönemlerde çıkmış mülakat sorularına alttaki linkten ulaşabilirsiniz.Sorular istanbul ilinde ve farklı illerde çıkmış sorulardır.Zabıta alımında sözlü sınav konuları,kapsamı her il için aynıdır.

İstanbul zabıta alımında çıkabilecek mülakat sözlü sınav soruları çöz indir pdf

Bursa belediyesi  bünyesinde çalıştırmak üzere 50 zabıta memuru alımı yapacak.Alımların 25’i lisans mezunu alttaki mezunlardan mezun adaylar arasından

-Ekonomi -İktisat -İş İdaresi ve İktisat -İş İdaresi -İşletme -Muhasebe-Finansman -Muhasebe ve Finans Yönetimi -Pazarlama -Yönetim ve Organizasyon -Kamu Yönetimi -Uluslararası İlişkiler -İnsan Kaynakları Yönetimi -İnsan Kaynakları -Halkla İlişkiler -Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programlarının Birinden Mezun Olmak

kpss 2018 p3 70 olmak,

25’i herhangi bir lise mezunu kpss 2018 P94 En az 70 puan almış olmak,

tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.) ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvurular 16/11/2018-30/11/2018 arasında olacak

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1.Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) ben

2

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş

bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa

geçirilmiş olmak,

 1. d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 2. e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 3. f) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 4. Başvuru Özel Şartları:
 5. a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili

olarak 2018 KPSS sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

 1. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 2. c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta

Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için;

tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,

kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10

kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce tabip gözetiminde yapılacaktır.)

ç) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

 1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar 16/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasında https://www.bursa.bel.tr adresi üzerinden

elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. Adayların

sistemimizde yer alan KPSS Puanı alanını virgülden sonraki kısmı da dahil olacak şekilde doldurmaları

gerekmektedir. (Örnek: 92,95268)

 1. a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 2. b) Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

Belediyemizce tasdik edilebilir.)

 1. c) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

Belediyemizce tasdik edilebilir.)

 1. d) 2 adet vesikalık fotoğraf , (Elektronik başvuru formuna fotoğrafını taratan adayların vesikalık fotoğraf

getirmelerine gerek bulunmamaktadır.)

 1. e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 2. h) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
 3. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
 • Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte

26/11/2018 gününden 30/11/2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında)

Belediyemiz; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok

Zemin Kat adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Boy ve kilo ölçümleri başvuru esnasında yapılacaktır.
 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye

alınmayacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Belediyemiz, Sınav sonuç belgesi ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları KPSS

puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş

katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 07/12/2018 tarihinde

Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce

düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir.

Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

3

 1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 17/12/2018-21/12/2018 tarihlerinde saat: 09:00’dan başlamak üzere

Bursa Büyükşehir Belediyesi ; Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İnsan Kaynakları ve Eğitim

Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 A Blok Kat:2 ‘de yapılacaktır.

Sınav Konuları:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 1. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav; yukarıda belirtilen (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına

ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve

sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile KPSS puanının

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir.

Belediyemiz, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir. Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu

sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilanından itibaren, Zafer

Mh. Ankara Yolu Cd. A Blok Kat:2 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu

tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı

takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

 1. DİĞER HUSUSLAR

Sınavı kazanan adaylardan istenilecek belgeler kurumumuzun https://www.bursa.bel.tr adresinde ilan

edilecektir.

Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm

işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bağcılar belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacak.Başvuru şartları,tarihleri

Bağcılar belediyesi 40 zabıta memuru alımı yapacak,Alım için detayları alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.

Başvurular 03.12.2018 – 07.12.2018 tarihleri arası alınacak.

….

1 Zabıta Memuru GİH 9 3 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 60 puan

Zabıta Memuru GİH 9 3 Ekonomi, İktisat, İşletmeEkonomi, İşletme-İktisat, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Yerel Yönetimler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 60 puan

Zabıta Memuru GİH 9 2 Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Tasarımı Medya, İletişim Tasarım Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Yönetim Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 60 puan

….

Zabıta Memuru GİH 9 2 Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans programlarının birinden mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P3 En az 60 puan

Zabıta Memuru GİH 10 10 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P93 En az 60 puan

….

Zabıta Memuru GİH 10 20 Ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olmak. Erkek/ Kadın KPSS P94 En az 60 puan

………

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

 1. Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 48. Maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel

şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 1. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 1. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 2. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 3. g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu

3

 1. Başvuru Özel Şartları:
 2. a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak

ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP94 , KPSSP93 ve KPSSP3 puanı için 2018 yılı Kamu

Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

 1. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak.

 1. c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru

kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak

ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda

olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark

olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri

belediyemizce yapılacaktır.

 1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.bagcilar.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. b) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (1 adet)
 3. c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ile Kurumumuzca

onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

 1. d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
 2. e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı (Noter onaylı örneği olabilir) ve

Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi, (1 adet)

 1. f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
 2. g) 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacaktır)
 3. h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
 • Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer

belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai

günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul

edilmeyecektir.

 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.
 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN

İLANI:

Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, adayları

KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak her bir

boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava çağıracaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava

çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı

10.12.2018. tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip

sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve

4

tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 1. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 24.12.2018 – 28.12.2018 tarihlerinde saat: 09.00

başlamak üzere,

Bağcılar Belediyesi Zabıta Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez

ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları

İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

 1. SINAV DEĞERLENDİRME
 2. a) Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er

puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan

olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı

tutanağa geçirilir.

 1. b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri

puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

 1. c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS

puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

 1. d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik

tanınır.

 1. e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları

yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.

 1. f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç

duyurusunda bulunulur.

 1. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
 2. a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday

olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.

 1. b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde

(www.bagcilar.bel.tr.) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

5

 1. SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün

içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde

sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını

düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da

hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği

sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları

tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep

edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan Olunur.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İstanbul Çekmeköy belediyesi 15 zabıta memuru alacak, ilan başvuru şartları

İstanbul çekmeköy belediyesi  ön lisans ve lise mezunu olmak üzere toplamda 15 zabıta memuru alımı yapacak.Alımla ilgili detayları alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.İlana başvurmak için KPSS 2018 e girme şartı var ve en az 60 almış olmak şart.

çekmeköy belediyesi zabıta alımı

1

ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE

ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Çekmeköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi

olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,

derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen

boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta Memuru alınacaktır.

1- BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Çekmeköy Belediyesinin boş Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için yapılacak başvurularda

uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları

gerekmektedir.

 Türk vatandaşı olmak.

 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen

bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik

çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak.

 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca

bulunmamak.

2

Başvuru Özel Şartları:

 1. İlan edilen Zabıta Memuru kadroları için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim

şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş

olmak ve ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmak.

 1. 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra

Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına

başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak

kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun

1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve

sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce

yapılacaktır.

 1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle

çıkarılmış olmamak.

2- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan veya www.cekmekoy.bel.tr adresi üzerinden temin

edilebilecektir.)

 1. b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
 2. c) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

ç) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı ve Kurumumuzca onaylanmak

üzere fotokopisi,

 1. d) KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı,
 2. e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan, (Kurumumuzdan

temin edilebilecektir.)

 1. f) 4 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 2. g) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

İbraz etmeleri gerekmektedir.

3- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer

belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (sadece iş günlerinde

saat 09:00-16:30 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Çekmeköy

Belediyesi Hizmet Binası Merkez Mh. Piri Reis Cd. No:5 Çekmeköy /İstanbul) teslim etmeleri

gerekmektedir.

Adayların boy ve kilo ölçümü başvuru tarihleri arasında Belediyemiz Hizmet Binasında

bulunan işyeri hekimi odasında yapılacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,

belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

3

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL

EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, Belediyemiz tarafından, T.C. kimlik

numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle, KPSS puanlarına göre yapılacak

sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir boş kadro

sayısının 5 (beş) katı oranında aday (belirtilen her bir derece için 25 olmak üzere toplamda 75 kişi)

sözlü sınava çağılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 11.12.2018

tarihinde Belediyemizin internet adresinde (www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul

edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri

ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları

gerekmektedir.

5- SINAVIN TÜRÜ, YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Zabıta memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 25.12.2018 tarihinde saat 09:30’da

başlamak üzere;

Çekmeköy Belediye Başkanlığı Merkez Mahallesi, Piri Reis Caddesi No:5 Çekmeköy/İstanbul

adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içerinde bitirilemezse ertesi gün devam edecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan,

sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı

halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sınav Konuları:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

ç) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları

 1. d) Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

6- SINAV DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan konularda 15’er

puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak

üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 60 alınması şarttır.

4

Adayların atamaya esas başarı puanı, yukarıdaki açıklamaya göre hesaplanacak sınav puanı ile

KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana

öncelik tanınır.

Sınavda 60 ve üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak

teşkil etmeyecektir.

7- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday

olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.

Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde

(www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

8- SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Sözlü sınavı kazanan, asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinde

(www.cekmekoy.bel.tr) ilan edilecektir

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet sayfasında ilanından itibaren yedi (7)

gün içinde yazılı olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne itiraz edebilir. İtirazlar, sınav

kurulu tarafından yedi (7) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine yazılı olarak bilgi verilecektir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını

düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da

hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

9- DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları

yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara

suç duyurusunda bulunulur.

İlan Olunur.

Çekmeköy Belediye Başkanlığı

Yargıtay Başkanlığı 33 hizmetli alacak. Başvuru şartları, tarihleri

Yargıtay Başkanlığı 33 tane hizmetli alacak ,en az lise mezunu ,KPSS 2018 dan 70 puan almış olmak şartı bulunmaktadır, başvurular 19 Kasım 2018 tarihinden başlayıp 23 Kasım 2018 tarihine kadar sürecektir, başvurular edevlet üzerinden yapılacaktır ve hizmetli kadrosuna başvurmak için kişilerin 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı bulunmaktadır (doğum tarihi 23 Kasım 1983 ve sonrası olanlar başvuru yapabileceklerdir) alım ise sözlü sınav yoluyla yapılacaktır ,KPSS puanı esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır, mülakata tabi tutulacaktır Mülakatta adayın bir konuyu kavrayıp özetleme muhakeme gücü kendini ifade yeteneği temsil kabiliyeti davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarında yapılacaktır ,alım için başarıya esas puan ise KPSS puanın %50 si ile mülakat sınavı puanın %50 si esas alınarak hesaplanacaktır.

Devlet demir yolları 157 makinist, elektrikçi ve vinç operatörü alacak

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü 157 Sürekli aşçı alımı yapacak.

İLANIMIZ 15.11.2018 TARİHİNDE İŞKURDA YAYINLANACAKTIR.
Şirketimiz işyerlerine çeşitli sanat kollarında işe alınacak 157 işçi için iş gücü talebimiz
ilan edilirken İş Tanımı ve Genel Şartlar bölümünde duyurulacak hususlar
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda
belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde
(www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak
doldurarak 10.12.2018– 14.12.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan
Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine
gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.
İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir
tebligat gönderilmeyecektir, tcddtasimacilik.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
Sözlü sınavı 14.01.2019-18.01.2019 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş
Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır.
Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler
1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-
devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı
ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.),
4- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir),
5- KPSS Sonuç Belgesi (16 Ekim 2016 tarihinde yapılan)
6- Tren Makinisti ilanına başvuracak adaylardan “Tren Makinisti (Seviye 4)” Mesleki
Yeterlilik Belgesi (11UY0035-4)
7- Vinç Operatörü (TCDD Taşımacılık AŞ unvanı Mekanik Vasıta Tesis Cihaz ve
Vinç Operatörü ) ilanına başvuracak adaylardan C sınıfı, (C sınıfı ehliyetini yenileyenler için
M,B1,B,C1 ve F sınıfı), ehliyet
8- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)
9- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraflı, bilgisayar ile doldurulacak)

TCDD işçi ilanı

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?b910b473-2ac6-46e7-84c7-67bc57cb10b9&kk=113402

Lise mezunu işçi,memur alımlarında KPSS kalktı mı?

Yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte artık lise mezunları arasından işçi alımlarında KPSS zorunluğu olmayacak.İsteyen kurum KPSS şartı olmaksızın kura yöntemiyle memur veya işçi alabilecek.Personel ihtiyacı olan bir kurum kontenjan sayısınca ilana çıkıp,başvuran adaylar arasından kurayla dört katı aday seçecek daha sonra bu çıkan adaylar mülakata alınarak,kontenjan sayısınca alınacak personel belirlenecek.İlgili yönetmelik maddelerini alttan inceleyebilirsiniz.

kpss lise kalktı kpss lise yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 150 Meslek Personeli Alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma

hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık uzman

yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İdari

İşler, Mali İşler, İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüklerinde istihdam edilmek

üzere ise BDDK uzman yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, bankacılık uzman

yardımcısı (bankacılık, hukuk ve bilişim alanları) ve BDDK uzman yardımcısı kadroları için 22 Aralık 2018

Cumartesi günü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı kadrosu için ise 22 – 23 Aralık 2018 Cumartesi –

Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Yazılı sınavın yapılacağı yer ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurumun resmi internet

sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Açıktan atama izni verilen kadro sayısı, bankalar yeminli murakıp yardımcısı için 50, bankacılık uzman

yardımcısı için 80 ve BDDK uzman yardımcısı için 20’dir.

 1. BAŞVURU ŞARTLARI:
 2. A) Genel Şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine

karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm

olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya

askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş

olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

 1. a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş

olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma baş

 1. d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve

diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer

kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar

Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı

Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren

hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer

kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,

inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan

kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin

şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve

organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin

işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı

devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü

bulunmaması, şartlarını taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26ncı maddesinde yer alan “Bu Kanunun 8 incimaddesinin birinci

fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel

müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin imza

yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer

mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit

edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile

geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir

bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu

bulunmamak.

 1. B) Özel Şartlar:

1) a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler,

iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, istatistik, endüstri

mühendisliği,

 1. b) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların

hukuk,

 1. c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık

eğitim veren; bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik

mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,

fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar,

ç) BDDK uzman yardımcısı için; üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk,

siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerine bağlı bölümler ile istatistik ve

endüstri mühendisliği,

bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt

dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmak.

2) 2017 ve 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS);

 1. a) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı için; “KPSSP1, KPSSP2, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22,

KPSSP23, KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak

ve en yüksek puanlı 1000 kişi içerisinde bulunmak.

 1. b) Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için; “KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23,

KPSSP28, KPSSP47 veya KPSSP48” puan türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en

yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak.

 1. c) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; “KPSSP1 veya KPSSP2” puan türlerinin

herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve;

-Bilişim-1: Bilgisayar mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 160 kişi,

-Bilişim-2: Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği,

elektronik ve haberleşme mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 100 kişi,

-Bilişim-3: Endüstri mühendisliği veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi,

-Bilişim-4: Matematik mühendisliği, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar bölümleri

veya dengi bölümlerden başvuran en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak.

ç) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; “KPSSP4, KPSSP5, KPSSP6 veya KPSSP7” puan

türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 340 kişi içerisinde bulunmak.

 1. d) BDDK uzman yardımcısı için; “KPSSP20, KPSSP25, KPSSP30, KPSSP40 veya KPSSP42” puan

türlerinin herhangi birinden en az 75 puan almış olmak ve en yüksek puanlı 400 kişi içerisinde bulunmak.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için 3 Aralık 2018 tarihi itibarıyla avukatlık ruhsatına

sahip olmak. (Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak

kazanan adaylar tarafından ve en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir.)

 1. SINAV BAŞVURUSU :

Başvurular, 15 Kasım 2018 tarihi saat 14.00’da başlayıp, 26 Kasım 2018 tarihi saat 16.00’da sona

erecektir.

Başvuru yöntemi;

1) Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) ulaşılabilecek sınav sisteminde yer alan

“Başvuru Formu”nun on-line olarak doldurulması,

2) Formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin

çıktısının alınarak aday tarafından imzalanması (Programda kayıt zamanı tutulduğundan, adayların en

son kayıt yaptıkları başvuru formunu içeren dilekçenin çıktısını almaları gerekmektedir),

3) “Sınav Başvuru Dilekçesi”nin, en geç 3 Aralık 2018 tarihi saat 16.00’a kadar “Bankacılık

Düzenleme ve Denetleme Kurumu Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL’’

adresine sadece posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. (Aynı posta gönderimi içerisinde birden

fazla sınav başvuru dilekçesi bulunmaması gerekmektedir.)

Postadaki gecikmeler nedeniyle 3 Aralık 2018 tarihinden sonra Kurum kayıtlarına geçen dilekçeler

kesinlikle işleme alınmayacaktır. Adayların, elden başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi,

Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır.

III. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 1. A) Yazılı Sınav Konuları; Yazılı sınav konularının dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

1) Bankalar yeminli murakıp yardımcısı ve bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık alanı) için;

 1. a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye ve Dünya Ekonomisi, Uluslararası İktisat, İstatistikEkonometri,

Para-Banka ve Finansal Piyasalar, İşletme İktisadı,

 1. b) Maliye-Finans: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku, İşletme Finansmanı, Finansal

Yönetim,

 1. c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç ve Kişiler

Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku,

Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi,

 1. d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe’ye çevrilmesi.

2) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Bilgisayar mühendisliği, elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme

mühendisliği veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

 1. a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
 2. b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar

ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

 1. c) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ç) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar, bilgisayar

ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri,

 1. d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe’ye çevrilmesi.

3) Bankacılık uzman yardımcısı (bilişim alanı) için; (Endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği,

fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar veya dengi bölüm mezunlarından başvuran adaylar)

 1. a) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme,
 2. b) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel bilgisayar

ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı),

 1. c) Temel Bankacılık ve Finans Kavramları,

ç) Yöneylem Araştırması, Proje Yönetimi, Simülasyon, Rassal Modeller,

 1. d) Olasılık, İstatistik,
 2. e) Bankacılıkta Risk Yönetimi,
 3. f) Finansal Matematik, Maliyet Muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler, seriler, türev,

integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulamaları,

 1. g) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon,

ğ) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe’ye çevrilmesi.

4) Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;

 1. a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku,
 2. b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
 3. c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),

ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

 1. d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe’ye çevrilmesi.

5) BDDK uzman yardımcılığı için;

 1. a) Maliye: Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), Maliye

Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,

 1. b) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Borçlar Hukuku, Medeni

Hukuk (Başlangıç ve Kişiler Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler),İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 1. c) İşletme: İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik

Planlama ve Yönetim

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Analiz ve Raporlama,

 1. d) Aday tarafından tercih edilecek İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden bir metnin

Türkçe’ye çevrilmesi.

 1. B) Sözlü Sınav konuları; Sözlü sınavda adaylar;
 2. a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
 3. b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 4. c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

 1. d) Genel yetenek ve genel kültürü,
 2. e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilir.

 1. C) Sınavın Değerlendirilmesi;

Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı

sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en

az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan

başlanarak açıktan atama izni verilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının

aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Büyükdere Cad. No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İSTANBUL

Tel: 0 (212) 214 58 79 – 56 63

Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden

(www.bddk.org.tr) veya gerek görülmesi halinde ilgililerin iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.

İstanbul Fatih Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 30 zabıta memuru alacak

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Fatih Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

öğrenim koşulları lisans mezunu olmak

Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme-Ekonomi, İstatistik, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Pazarlama, Yerel Yönetimler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim Fakültesi Lisans programlarının birinden mezun olma

KPSS en az 70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. Başvuru Genel Şartları:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.
2
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca
bulunmamak.

2. Başvuru Özel Şartları:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP3 puan türünde Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da www.fatih.bel.tr adresinden temin
edilecektir.)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
c) Diploma veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
d) KPSS sonuç belgesinin çıktısı,
e) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi fotokopisi,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyan,
g) 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacaktır),
h) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
i) Giriş sınavına katılmak isteyenlerden istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri tasdik edilebilir.

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adayların, sözlü sınava katılabilmek için;
• Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları,
istenilen diğer belgelerle birlikte 05/11/2018 gününden 09/11/2018 günü
3
mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-16.30 arasında) Belediyemiz
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54) teslim etmeleri gerekmektedir.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Belediye, T.C. kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek
suretiyle, adayları KPSS puanlarına göre sıralayarak en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere, atama yapılacak her bir boş kadro sayısının beş katı oranında adayı sözlü sınava
çağıracaktır.
Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
20/11/2018 tarihinde Belediyemiz internet adresinden ilan edilecektir. Başvuruları kabul
edilip sınava çağırılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile
sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava
girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Zabıta Memuru Alımı için sözlü sınav 03/12/ 2018 tarihlerinde saat: 09.30 başlamak
üzere,
Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde
bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.
Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları İle kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7. SINAV DEĞERLENDİRME
a) Sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40
puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
4
b) Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
c) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile
KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir.
d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır.
e) Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz,
atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez.
f) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili
makamlara suç duyurusunda bulunulur.
8. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) En yüksek başarı puanından başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday,
asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyecektir.
b) Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler, Belediyenin internet adresinde
(www.fatih.bel.tr.) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

9. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren
yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün
içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan
edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI